Ferry Service Timetable

Dongliu Ferry Service

Dong Gang →
Xaio Luqiu
Xaio Liuqiu→
Dong Gang
07:30 07:40
08:00 09:00
09:00 10:30
10:45 12:00
12:36 14:00
14:00 15:00
15:36 17:00
17:00 17:30
備註:泰富會隨當日人潮加開班次

Taifu Ferry Service

Dong Gang →
Xaio Luqiu
Xaio Liuqiu→
Dong Gang
07:30 08:00
09:00 10:00
10:30 11:30
12:00 13:00
13:30 14:30
15:30 16:30
17:00 17:30
備註:泰富會隨當日人潮加開班次

Transportation Info